Den kulturmarxistiske agenda

Dette er en fortelling fra virkeligheten, om hvordan en liten men mektig maktelite bruker kulturmarxistisk ideologi for å frambringe den nye verdensordenen (NWO – new world order). Dette er en (hysj, hysj) tyrannisk verdensorden, som er planlagt ledet av eliteorganisasjonen FN. (At verden bare blir stadig mer tyrannisk, skal det vel godt gjøres å nekte for?) NWO-agendaen rulles ut ved hjelp av det ekstreme venstre – en gruppe mennesker som i sin villfarelse smykker seg med å være «liberale». De smykker seg selv som «forkjempere for toleranse og medmenneskelighet». Realiteten er at de har gjort seg selv til uvitende, nyttige kulturmarxistiske idioter for den mørke NWO-agendaen.

Den giftige kulturmarxismen brukes i dag som sosialt brekkjern for å støpe samfunnet om i tråd med de sjuke idealene til en liten men ekstremt mektig maktelite. Denne ideologien anvendes av nyttige og uvitende fotsoldater i det politisk ekstreme venstre, og den forsøker strype de friheter og rettigheter vi så langt har tatt for gitt i samfunn som har gavnet borgerne. Det blir feil å si at vi har noe demokrati i Norge. Da heller et partidiktatur hvor de forskjellige partiene styres av utenforstående, kapitalistiske aktører. Jeg snakker her om en maktelite hvis tilstedeværelse har kommet stadig bedre til syne med årene. Og sentralt i dette bildet står kulturmarxismen.

Kulturmarxisme, hva er det?
Først av alt trenger vi vite hva vi snakker om: hva er kulturmarxisme?

Både kapitalismen og Sovjet-sosialismen ble ansett for å være utilstrekkelige modeller for utforming av en maktelites ønskede, nye samfunn, også kjent som den nye verdensordenen (NWO). Så man forsøkte å bøte på hullene i teoriene til den tyske filosofen Karl Marx. Hans teorier danner det teoretiske rammeverket for sosialismen, som kort fortalt er en ideologi som forsøker å bekjempe økonomiske og sosiale ulikheter i befolkningen. Sosialismen forsøker skape et avprivatisert, klasseløst samfunn hvor alle borgere må forholde seg til en sentral, styrende makt. De fleste av oss kjenner sosialismen bare som arbeiderklassens (proletariatets) kamp for likhet, materielt og sosialt.

Kulturmarxismen opplevde en sakte fødsel i tiårene som fulgte etter mellomkrigstiden, og hadde sin spede begynnelse i det som ble kalt «kritisk teori». Dette var Frankfurter-skolens forsøk på tilpasning av klassisk marxistisk teori for å kunne støpe samfunnet i en ny form.

Kulturmarxismen har imidlertid et langt dypere kulturelt tilsnitt sammenlignet med sosialismen. Her er et element av sosial ingeniørkunst («social engineering») svært aktivt brukt. I dette ligger det at kulturmarxismen tar sikte på å utforme ikke bare kultur, men også folks tenkemåte på en svært grunnleggende måte.

Kulturmarxistene har erstattet sosialismens ’arbeiderklasse’ med ’minoritetsgrupper’, og ’overklasse’ med ’majoritetsgrupper’. Majoritetsgruppene betegnes av kulturmarxister typisk som priviligerte og undertrykkende, og tilsvarende ses minoritetsgruppene på som underpriviligerte og undertrykket. Der hvor sosialismen forsøkte å forsvare de som ikke eide noe mot de rike som eide nesten alt, forsøker kulturmarxister å forsvare det de oppfatter som minoriteter mot diverse undertrykkende majoriteter.

Hvem er undertrykkerne og hvem er de undertrykte ifølge kulturmarxistene?
Ifølge kulturmarxister er f.eks. islamkritikere undertrykkere som må nedkjempes. Kristne ses på som undertrykkere, og heteroseksuelle likeså. Det samme gjelder faktisk også hele den hvite rase, spesielt hvite menn: de er undertrykkere alle som én ifølge kulturmarxistene.

Siden kulturmarxister holder heteroseksuelle mennesker for å være undertrykkere, betyr det at de forsøker promotere andre former for seksualitet. Og her eksisterer det nå, som nevnt, en hel vifte forskjellige typer, ikke bare homoseksualitet som vist på illustrasjonen øverst i denne artikkelen. Illustrasjonen viser en plakat som barn blir eksponert for nede i T-bane systemet i den canadiske byen Toronto. På plakaten  finner vi mye kulturmarxistisk propaganda, både multikultur og homoseksualitet. Hva angår kulturmarxistisk fremming av homoseksualitet, så er det jo nettopp dette vi nå også opplever med Pride-bevegelsen.

Pride-parade: Uvitende «liberalere» i NWOs ærend

Pride går nemlig mye lengre enn å bare legitimere de homoseksuelles legning, for her fremmes en homoseksuell praksis aktivt! Selv er jeg hetero, men har ikke store motforestillinger mot homoseksualitet. Jeg har allikevel noe imot Pride. Det kulturmarxistiske budskapet som har blitt smøget inn via denne bevegelsen, er at det er hipt å være homofil. Og at du burde prøve å ha sex med en av samme kjønn. «For, hvem vet, kanskje du egentlig er homo på bunnen – eller i det minste bifil?» Dette er perversjon, men like fullt en perversjon som det ekstreme venstre, også kjent som kulturmarxismens nyttige idioter på bakkeplan, gladelig fremmer der de marsjerer i fargefulle Pride-parader verden over.

Siden kulturmarxister også anser den hvite rase, spesielt hvite menn, for å være undertrykkende, blir resultatet at de forsøker promotere rase-mangfold. Og når kristendommen anses for å være undertrykkende, må religioner som islam fremmes. Og, vips, her har vi bakteppet for strømmen av flyktninger og immigranter inn i Europa. Innvandringen og det nye, multikulturelle samfunnet er et resultat av ønskene til kulturmarxismens arkitekter.

Viktige aspekter ved det normale mennesker i dag oppfatter som personlig identitet, blir skyteskive for kulturmarxistene. Enkelt-individets kjønn, seksuelle orientering, stolthet ovenfor egen familie, rase, kultur og kristendom ble av Frankfurter-skolens Theodor Adorno ansett for å være patologiske fenomener. De ble dermed utvalgte mål for kulturmarxistisk påvirkning. Konformitet, også kjent som politisk korrekthet, spiller en helt sentral rolle i det kulturmarxistiske plottet. Resultatet av denne påvirkningen blir et ekstremt homogent samfunn med en ekstremt ensartet og autoritetstro borgermasse.

Kulturmarxismens perversjon
Menneskers personlighet er av liten interesse for kulturmarxister. Hvem du er, betyr ikke så mye. Det viktige er hva du er. Menneskers identitet defineres derfor utfra deres tilhørighet til kjønn, seksualitet, rase, religion m.m., og disse defineres ikke nødvendigvis slik du kanskje skulle tro. Den kulturmarxistiske agendaen innebærer en undertrykking av enkeltmenneskets meninger og psykologiske personlighet, som blir ansett som totalt uviktige. Meningsforskjeller blir av kulturmarxister ansett for å være et resultat av irrasjonell frykt eller fobier (jfr. Frankfurter-skolens Theodor Adorno). Dersom man er norsk og bor i et miljø med stor tetthet av muslimer, og ønsker seg til et bomiljø bestående av nordmenn, vil man gjerne bli sett på som islamofob. Dette fordi kulturmarxister ser det som sykt eller fobisk å ønske å et bomiljø bestående av mennesker med samme etnisitet og kultur som en selv. Motsatt, dersom muslimer skulle dominere bosetningen i- og omdanne drabantbyer i Oslo til sharia-styrte provinser, vil kulturmarxister bare se på dette som ønsket multikultur.

Kulturmarxismens perversjon
Menneskers personlighet er av liten interesse for kulturmarxister. Hvem du er, betyr ikke så mye. Det viktige er hva du er. Menneskers identitet defineres derfor utfra deres tilhørighet til kjønn, seksualitet, rase, religion m.m., og disse betyr ikke nødvendigvis det samme for en kulturmarxist.

Den kulturmarxistiske agendaen innebærer en undertrykking av enkeltmenneskets psykologiske personlighet og subjektive meninger, noe som blir ansett som totalt uviktig. Meningsforskjeller blir av kulturmarxister ansett for å være et resultat av irrasjonell frykt eller fobier (jfr. Frankfurter-skolens Theodor Adorno). Dersom man er etnisk norsk og bor i et miljø med stor tetthet av muslimer, blir man gjerne sett på som islamofob dersom man ønsker seg til et bomiljø bestående av nordmenn. Dette fordi kulturmarxister ser det som sykt eller fobisk å ønske å omgi seg med mennesker som har samme etnisitet og kultur som en selv. Motsatt, dersom bosetningen i en av Oslos drabantbyer skulle være dominert av muslimer og sharia, vil kulturmarxister bare se på dette som ønsket multikultur.

Som følge av den kulturmarxistiske agendaen har vi i dag kommet fram til perversjoner som at det eksisterer 47 forskjellige kjønn. Nei, jeg tuller ikke! Det vil si, kulturmarxistene har nå kommet opp i 47 forskjellige kjønn, med mindre de ikke har «oppdaget» flere kjønn i det helt siste. Ja, for gjennom kulturmarxismens briller anses kjønn for å være en sosial konstruksjon som har fint lite med biologiske markører å gjøre. Vanlige mennesker vil si at ens kjønn avgjøres av hvorvidt man har «utover- eller innovertiss», men slik er det ikke for kulturmarxister. I beste kulturmarxistiske tradisjon hevdes det også at barn må kunne få lov til å velge sitt eget kjønn når de blir modne og reflekterte nok til det(!)

Og når det gjelder typer seksualitet, har jeg sant og si kommet helt ut av tellinga. I min barndom var man enten heterofil, homofil eller bifil, men her opererer kulturmarxismen med en hel vifte av forskjellige typer.

Tilbake til nevnte politiske korrekthet (PK), som er et sikkert landemerke i det kulturmarxistiske terrenget. Som et symptom på den høye PK-faktoren opplever vi den kulturmarxistiske «moderniseringen» (les: perversjonen) av ordenes opprinnelige betydning. Ordenes betydning endres, noe som har sin årsak i at kulturmarxistene ønsker å kontrollere diskusjonen og derved opposisjonen. Forandringen av ordenes betydning må nok til når det blir for vanskelig å forsvare de mange skrudde kulturmarxistiske betraktningene, så som den påståtte eksistensen av 47 forskjellige kjønn…

Kulturmarxismens rolle i den FN-skapte nye verdensordenen og vår sivilisasjons ultimate problem
Jeg nevnte at kulturmarxister anser den hvite rase for å være undertrykkende, og kristendommen likeså. Resultatet er at multikultur og religioner som islam blir forsøkt fremmet. Og siden kulturmarxismen er en integrert del av maktelitens plan om en ny verdensorden, opplever vi nå denne absurde strømmen av immigranter og såkalte flyktninger fra islam-styrte regimer inn i Europa. De europeiske høykostlandene skal ødelegges innenfra, under dekke av at dette er «multikultur». Og de har langt på vei lykkes i sitt plott. Vi kan konstatere at samtlige land som godtroende har praktisert denne massive, islam-baserte innvandringen, sliter enormt sosialt og økonomisk. Uten unntak!

Den nye verdensordenen er tenkt å bestå av digre bosetninger i såkalte smart-byer, tuftet på 5G-teknologi og en tilhørende massiv bruk av kunstig intelligens. For øvrig noe velmenende forskere advarer sterkt mot, ettersom vi aldri har eksperimentert i små-skala med noe sånt som dette. Vi er altså vitne til et giganteksperiment uten å ha noe sikkerhetsnett. GMO-mat, mobiltelefoner og trådløs teknologi er eksempler på tidligere slike uetiske, uansvarlige eksperimenter som utsatte hele befolkninger i reell fare.

Her kommer det: Disse menneskene, kulturmarxistene, er bare brukt som nyttige idioter – som fotsoldater – i agendaen til det globale samfunnets sosiale arkitekter. Jeg snakker her om denne misantrope makteliten som kommer stadig mer til overflaten, og som søker å skape et samfunn bestående av borgere uten personlig identitet og tilhørighet. Borgere som dette er redde og forvirrede, og derfor lette å kontrollere. Dominans, dominans og atter dominans. Det er det evig tilbakevendende tema, og peker hen på denne planetens ultimate problem: psykopati.

Vår sivilisasjon er ledet av maktgale, psykopatiske individer, som rekrutterer hverandre inn i høye stillinger med beslutningsmyndighet. De danner hemmelige brorskaper, hvor jurisdiksjon har underordnet betydning. I disse brorskapene er det innbyrdes lojalitet på tvers av moral og etikk som gjelder. Disse individene har festet strupetak på samfunnet, og deres ultimate mål er rusen som skapes ved det å kunne dominere resten av oss. Som jeg har sagt tidligere: tror dere at vi hadde måttet oppleve alle disse krigene, dersom folket selv hadde bestemt? Nei! Normale mennesker ønsker fred. Det er våre klinisk gale ledere som skaper krigene, og de lykkes dessverre med å forlede befolkningen til å tro at krigene er like nødvendige som de er uungåelige.

Jeg stemmer for ’kulturmarxist’ og ‘ny-liberal venstrevridd’ som nye psykiatriske diagnoser!

Som følge av den kulturmarxistiske agendaen har vi i dag kommet fram til perversjoner som at det eksisterer 47 forskjellige kjønn. Nei, jeg tuller ikke! Det vil si, kulturmarxistene har nå kommet opp i 47 forskjellige kjønn, med mindre de ikke har «oppdaget» flere kjønn i det helt siste. Det er også hevdet i beste kulturmarxistiske tradisjon at barn må kunne få lov til å velge sitt eget kjønn når de blir modne og reflekterte nok til det(!) Ja, for gjennom kulturmarxismens briller anses kjønn for å være en sosial konstruksjon som har fint lite med biologiske markører å gjøre. Vanlige mennesker vil si at ens kjønn avgjøres av hvorvidt man har «utover- eller innovertiss», men slik er det ikke for kulturmarxister. Og når det gjelder typer seksualitet, har jeg sant og si kommet helt ut av tellinga. I min barndom var det 3 typer: man var enten heterofil, homofil eller bifil. Men kulturmarxismen opererer med en hel vifte av forskjellige typer her.

Tilbake til nevnte politiske korrekthet – et sikkert landemerke i det kulturmarxistiske terrenget. Som eksempel på dette har vi modifiseringen, les: perversjonen, av ordenes betydning. Ordenes betydning redefineres, noe som har sin årsak i at kulturmarxistene ønsker å kontrollere diskusjonen og derved opposisjonen.

Jadda, så neida…

Kulturmarxismens rolle i den FN-skapte nye verdensordenen og vår sivilisasjons ultimate problem
Jeg nevnte at kulturmarxister anser den hvite rase for å være undertrykkende, og kristendommen likeså. Resultatet er at multikultur og religioner som islam blir forsøkt fremmet. Dette er grunnen til at vi opplever en absurd strøm av flyktninger og immigranter fra islam-styrte regimer inn i Europa. Samtlige land som har praktisert massiv islam-basert innvandring, sliter enormt sosialt og økonomisk. Men det er en svært integrert del av den kulturmarxistiske agendaen å destabilisere de europeiske høykostlandene, for deretter å kunne skape den nye (hysj, hysj) tyranniske verdensordenen – med god drahjelp fra eliteorganisasjonen FN. Den nye verdensordenen er tenkt å bestå av gedigne smart-byer tuftet på 5G-teknologi og en tilhørende massiv bruk av kunstig intelligens. For øvrig noe velmenende forskere advarer sterkt mot, ettersom vi aldri har eksperimentert i små-skala med noe sånt som dette. Vi er altså vitne til et giganteksperiment uten å ha noe sikkerhetsnett. GMO-mat, mobiltelefoner og trådløs teknologi er eksempler på tidligere slike uetiske, uansvarlige eksperimenter som utsatte hele befolkninger i reell fare.

Her kommer det: Disse menneskene, kulturmarxistene, er bare brukt som nyttige idioter – som fotsoldater – i agendaen til det globale samfunnets sosiale arkitekter. Jeg snakker her om denne misantrope makteliten som kommer stadig mer til overflaten, og som søker å skape et samfunn bestående av borgere uten personlig identitet og tilhørighet. Borgere som dette er redde og forvirrede, og derfor lette å kontrollere. Dominans, dominans og atter dominans. Det er det evig tilbakevendende tema, og peker hen på denne planetens ultimate problem: psykopati.

Vår sivilisasjon er ledet av maktgale, psykopatiske individer, som rekrutterer hverandre inn i høye stillinger med beslutningsmyndighet. De danner hemmelige brorskaper, hvor jurisdiksjon har underordnet betydning. I disse brorskapene er det innbyrdes lojalitet på tvers av moral og etikk som gjelder. Disse individene har festet strupetak på samfunnet, og deres ultimate mål er rusen som skapes ved det å kunne dominere resten av oss. Som jeg har sagt tidligere: tror dere at vi hadde måttet oppleve alle disse krigene, dersom folket selv hadde bestemt? Nei! Normale mennesker ønsker fred. Det er våre klinisk gale ledere som skaper krigene, og de lykkes dessverre med å forlede befolkningen til å tro at krigene er like nødvendige som de er uungåelige.

Jeg stemmer for ’kulturmarxist’ og ‘liberalt-venstrevridd’ som nye psykiatriske diagnoser!

Så var det denne jussen da…

Hobbyjuristen meg, Are, har i dag gjennomgått noen tema som kan være fint å ha oversikt over:

1. Kan vi nekte installasjon av de helseskadelige smartmetrene?
– Grunnlovens §113 sier: «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket.»
Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#%C2%A7113
– Grunnlovens § 102 fastslår at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.»
Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#%C2%A7102

Og da lurer jeg på hvorfor ikke norske myndigheter etterkommer grunnloven, men isteden bruker mafiametoder for å tvinge disse skadelige smartmetrene inn i nordmenns hjem. Det skulle være i tråd med grunnloven hvis man simpelthen nekter montøren innpass når han kommer på døra – jfr. §102 og §113 ovenfor. Innstallasjon av smartmeter bunner ikke i lov, men i en forskrift forfattet av Olje- og energidepartementet.

2. Basert på bl.a. §102: Hvorvidt har vi nordmenn rett til å nekte politiet å tre over dørstokken hjemme hos oss selv?
Jeg lener meg her på jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen som sier at «du har lov å nekte politiet å komme inn i ditt private hjem. Politiet kan ransake en leilighet uten tilstand fra den som bor der, men da må en enten ha en avgjørelse fra retten eller fra en kompetent person i påtalemyndighetene. Har politiet ikke en slik ransakningsordre, kan de ikke tvinge seg inn. Da må de vente til de får det». Han tilføyer at dette er grunnlovsfestet. MEN… og her er det et men: I helt spesielle tilfeller har politiet lov til å tvinge seg inn hos deg – uten skriftlig ransakingsordre. Det gjelder tilfeller hvor det er fare for bevisforspillelse, og hvor tiden er en springende faktor. Uten ransakingsordre, skal følgende punkter være tilfredsstilt for at politiet skal kunne ta seg inn i en leilighet/bolig:
A) Politiet må få lov til å komme inn i leiligheten fra den som er der (merkelig i grunn, siden politiet tydeligvis allikevel kan tvinge seg inn ved unntakstilstand. Tipper det skal stå at politiet formelt sett må be om lov til å komme inn, men uansett kan tvinge seg inn på tross av nekt i døra).
B) Politiet må ha skjellig grunn til å gjøre dette. For eksempel ved å mistenke at en asylsøker er skjult i leilgheten.
C) Politiet må opplyse om grunnen til at de er der før de kan bli sluppet inn.
Kilde: https://www.nrk.no/hordaland/_-du-har-lov-til-a-nekte-politiet-a-komme-inn-1.12037238

3. I hvilken grad har vi lov til å filme politiet under tjeneste?
I utgangspunktet er filming tillatt, og det skal også være adgang til senere publisering. Men det er allikevel to forhold som kan komme i veien her:
A) Det første har å gjøre med hvorvidt selve filmingen skal kunne tilllates: Det er full adgang til å filme med håndholdt kamera med mindre politiet vurderer det som nødvendig å bortvise personen med begrunnelse i at personen forstyrrer den offentlige ro og orden. I så fall skulle man kunne komme unna med filming, bare man bruker zoom og holder noenlunde avstand. Men, selvfølgelig, her kan råtne epler i politiet hevde at man allikevel forstyrrer deres arbeid og må pelle seg vekk. Dette er nok noe politiet kan utnytte på uetisk vis, og derved hindre dokumentasjon av usømmelig atferd i tjenesten. Uansett, jeg tenker at politiet  ikke har noen rett til å kreve slettet det du allerede har nådd å filme, dersom du etterkommer beskjeden og går vekk? Det vil si, politiet skulle ikke ha noen rett til å kreve mobiltelefonen beslaglagt om du bare fjerner deg.

B) Det andre har med offentliggjøring av bildene å gjøre, dvs. om bildene kan publiseres i massemedia. Utgangspunktet er at publisering skal kunne gjøres, men måten bildene fremstilles på, eller sammenhengen de vises i, ikke må kunne oppfattes som ærekrenkende. Hvis det oppfattes som ærekrenkende, kan det i sin tur gi grunnlag for straff, erstatning og oppreisning. Hva som ligger i å krenke en annens ære fremgår av straffelovens § 246 og § 247. Kort gjengitt gjør man seg skyld i ærekrenkelse ved ord eller handling som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte, eller utsette ham/henne for – sitat – hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit – sitat slutt. I slike tvister skal likevel ytringsfriheten vektlegges sterkt.
Kilde: https://www.politiforum.no/artikler/fotografering-av-politiet-i-arbeid/383421

Jaha, men da vet dere det, godtfolk!

 

underskrift_are_blaa

Buhuuu, vi fikk parkeringsbot!

Mandag 20/8/18:

Da jeg skulle hente bilen på p-plassen her i Oslo sentrum rett før klokka 09, lå det en gul plastikkremse under vindusviskeren. Etter et kvikt blikk bort på det blå P-skiltet, så jeg at parkeringsplassene var avgiftsbelagt fra klokka 06-20. I min fantasi hadde jeg antatt at avgiften gjaldt tidsrommet 09-20, akkurat slik jeg hadde lest på p-skilter alle andre steder i byen. Det er faen meg INGEN steder man skal kunne sette bilen sin i Oslo uten at de skal tyne penger ut av deg. I Bergen er det nøyaktig likedan. Jeg sier som Reidun: «Forbannede sosialister!»

Det minner meg på: Vi har et gjeldsbasert pengesystem hvor det ikke er tilstrekkelig mengde penger i omløp for å kunne betale all gjelda som eksisterer på planeten. Mye av gjelda er også som følge av at nasjoner har blitt syltet i krigsgjeld. Kriger som har vært startet av forskjellige generasjoner innen elitefamiliene. Vi har tillatt og tillater fortsatt at disse familiene sitter som eiere av sentralbankene på denne kloden, altså de bankene som har mandat for å kunne skape nye penger. Merk: Dette er penger de har skapt og fortsatt skaper non-stop uten å måtte kunne vise til konkret realverdi som disse pengene er forankret i, f.eks. gull, sølv eller annet. Slik har det seg at disse edderkopp-familiene har fått lov til å forvalte pengesystemet opp gjennom århundre og skape penger fra tom luft til seg selv. Via fingerte kollaps i markeder, som de selv stod bak, har de også kunnet kjøpe opp konkursbo – les: realverdier – for de samme absurde papirlappene som de selv har laget. Papirlapper som vi andre har gått med på at har reell verdi. Og, viktig, viktig: Mengden av disse papirlappene er ikke tilstrekkelig til at alle kan få. Noen må lide og gå foruten. En viktig og intendert mangeltilstand – helt nødvendig for å kunne dominere via undertrykking. DETTE ER SKAPT – DET ER IKKE «BARE SLIK DET ER»!!!!

Disse edderkoppene har også laget mengder av sorte budsjetter – unsynlig for allmennheten – og gjennom disse har enorme(!) beløp vært sluset inn i diverse menneskefiendtlige prosjeker. Eksempel her er krigsindustrien som de selvfølgelig også eier. Via frykt disseminert gjennom massestrømmedia – en annen gigantindustri som de OGSÅ eier – har de greid å innbille oss andre at krigene var nødvendige og uungåelige, og at vi måtte sende våre sønner inn i disse. Realiteten er at maktelitens familier har brukt våre sønner som kanonfôr. Dominans og lidelse er slik en herlig energi for disse. Krigene, både de som har vært og de som fortsatt pågår OG de som skal komme, har aldri vært basert på et ønske fra det brede lag av folket. Det er våre psykopatiske ledere som lager disse krigene, og de lager de for den sinnsyke rusen som skapes ut av det å kunne dominere, dominere, dominere.

Irak, Syria, Libya, 9/11, London 2007, Utøya you-name-it. Ja to fuckings verdenskriger har vært skapt av disse edderkoppene. Hey, det var Bank of England – nazistenes «fiender» – som sørget for pengene til naziregimets opprusting i forkant av andre verdenskrig. De blodige revolusjonene, slik som den franske revolusjon, den amerikanske revolusjon, bolsjevikrevolusjonen… – INGEN av disse oppstod basert på et krav fra grasrota. Altså stikk i strid med det historiebøkene i akademia forsøker fortelle oss. De kom i stand som følge av at en crazy, styrtrik elite ønsket lidelsen og alle tumultene. Les bøkene til Mullins, Qugley, Sutton, Lina m.m.fl. så vil man kunne finne svært eksakt og detaljert informasjon om dette. Informasjon som er behørig holdt utenfor media, ja endog akademia. (Selvfølgelig vet informerte historieprofessorer om denne løgnen, men de har sine rause lønninger, betalte ferier som går under navnet «kurs», og de kjenner veldig godt konsekvensene av å tråkke utenfor løypa her). Kort fortalt: Så og si alt av disse monumentale krigene og blodige hendelsene har kommet i stand basert på rene løgner; løgner hva angår hvem som stod bak og hvorfor dette fant sted.

Samfunnet vårt er bygget opp rundt et pengesystem som er en gigantisk svindel – et middel som noen bruker til å undertrykke alle andre. Selvfølgelig kunne vi hatt en stat som gjorde de tingene en stat ideellt sett skal gjøre, så som å sørge for tjenester som helsevesen, søppeltømming, rent drikkevann etc., og selvfølgelig kunne vi hatt et pengesystem som rett og slett forsynte alle med penger nok til å leve – helt uavhengig av om man hadde «jobb» eller ikke. De som ønsket å gjøre en innsats for samfunnet ved å jobbe med f.eks. renovasjon – og slike ville det absolutt vært mange nok av – ville fått ekstra penger på toppen av denne borgerlønnen som tilfalt alle. Kort og greit: SELVFØLGELIG kunne vi hatt et menneskevennlig samfunn, hvor alle ble ansett som verdige og hvor alle ble tatt vare på. En sivilisasjon som så verdien i å ta vare på planeten vår istedenfor å ødelegge den mer og mer for hver dag som går.

Men faktum er at vi ledes av et knippe psykopater som ønsker å dominere resten. Og det gjør disse styrtrike galningene via pengesystemet. Pengesystemet og et juridisk dokument som bærer navnet ditt skrevet med store bokstaver. Samfunnskontrakten. De spurte aldri deg, men du ble født inn i denne kontrakten, og den menneskefiendtlige «staten» behandler dette dokumentet som om det var DEG – det frie mennesket. De måler ut en straff til papiret og lar deg gjøre soninga.

Hvor ville jeg med denne raljeringa? Kanskje jeg hadde lyst til å si at jeg ikke har lyst til å betale denne bota. 😂😂😂😜 Men det er et dypere poeng i det jeg her har sagt. Det er de grimme fakta jeg akkurat har beskrevet. Vi er lurt, folkens. Big time! Dette er et skuespill hvor de fleste er uvitende statister – bedratt og holdt for narr.

Dær, æ skreiv den hælvettes parkeringsbota av mæ å føle mæ no mye lættar…!!!

Morgenstund har gull i munn?

For tiden befinner jeg og Kiri oss på Østlandet. Etter å ha spandert på oss hotell natt til mandag 20/8/18, besluttet vi samme dag å investere i et lite 2-mannstelt og to oppblåsbare madrasser. Madrassene måtte Kiri blåse opp mens vi kjørte mot den utvalgte overnattingsplassen. XXL hadde nemlig ingen flere luftpumper igjen… Dyne, puter og sengetrekk hadde vi allerede tatt med oss fra Bergen, pakket inn i en søppelsekk. Så dro vi til dette noenlunde øde område for å overnatte, 3-4 km nordøst for Sandvika. Grunnen til at jeg visste om dette villmarksområdet, var at jeg i perioden 2007-2009 hadde vært lærer der, nærmere bestemt ved Gjettum Skole. Jeg gikk mang en tur i dette området med klassene den gang da.
Sammen med telt og madrasser kjøpte vi oss også en grill som viste seg ganske håpløs. Den var egentlig bare et primitivt «tøytørkestativ» i miniatyr, som stod overskrevs på egne bein over bålet. Så vi monterte denne grillen etter beste evne (ingen anvisning fulgte med), tente et bål og grilla øko-pølsene vi hadde kjøpt. Så slo vi opp teltet og krøyp til køys gode og mette. Kiri lå med full bekledning under dyna og frøys som ei bikkje hele natta gjennom. Hun frøys selv om hun klynget seg inntil varmblodige meg, som til tider lå med ene beinet uttafor dyna for ikke å overopphetes.
Et sted mellom klokka 9 og 10 neste morran våkna vi av et myndig «HALLO, KAN DERE KOMME UT? DET ER POLITIET!» Jeg dro ned glidelåsen på teltet og tittet ut i sollyset mens jeg håndflata opp til panna for å skjerme for sollyset. Han så jeg bare hadde trusa på og snudde seg resolutt vekk og gikk høflig til siden for teltåpninga. «Bare ta på tøyet først», sa han mens han så en annen vei. Kiri var først ute av teltet, ettersom hun allerede var ferdig påkledt. Etter at jeg hadde fått på meg bukse og genser, krabba også jeg ut. Der stod det 3 politibetjenter, 2 menn og 1 kvinne, pluss en stor politibil av varevogntypen. Mon om de hadde påregnet å måtte gjennomføre arrestasjon? De spurte hva vi drev på med, og krevde oss for identifikasjon. Vi ga dem ID og forklarte at vi bare hadde overnatta på dette jordet for å spare penger. Så pekte politibetjenten på asken fra gårkveldens bål, og holdt et mini-foredrag knusktørr skau, faren med ild i tørt gress og at det tross alt var bålforbud nå. Jeg svarte at det ikke var gjort tankeløst, og at det tross alt var mest rein jord hvor vi hadde tent bålet, pluss at de få gresstustene som stakk opp både var grønne og våte da bålet ble tent kvelden i forveien. «Vi slokka også de siste glørne som kunne synes i mørket med Farris», sa jeg. «Synd at dere i politiet skal måtte bruke tiden deres på ting som dette, istedenfor å gjøre noe med den virkelige kriminaliteten i samfunnet», sa Kiri. «Vel, DET er ikke en diskusjon vi tenker ta nå», svarte politimannen. Han var tydelig irritert over hennes freidighet.
Etter dette ble det lekset opp om at vi her hadde tatt oss til rette på privat grunn, og at det ville vært helt ok om vi hadde overnattet i skogen. Hele tiden under samtalen drev Kiri og jeg og pakket sammen sakene våre. Kiri hadde tross alt time hos migrene-terapeut om en snau time, så vi forsøkte å benytte tiden godt. «Ååååh, hvis nå DETTE er min og Kiris største synd her i livet, så tror jeg vår skaper skal finne det i sitt hjerte å tilgi oss den dagen vi banker på perleporten», kommenterte jeg og ga purken nærmest et lurt blunk mens jeg rulla sammen teltduken på bakken. Ingen reaksjon. Etter ytterligere litt small-talk – muligens for å få oss til å innse vår brøde – skjønte politiet at de kasta bort tia si. Det gikk vel muligens også opp for de at de ikke hadde med hardbarkede kriminelle å gjøre her, og det endte med at snakkehodet blant politi-trekløveret sa: «Vel, denne sammenbrettingen av teltet deres trenger ikke vi å stå her og se på. Vi drar nå». Og så dro de. Ingen bot å ha skjendet privat mark. Ingen bot for ulovlig bålstifting.
Happy ending med andre ord! 😜
underskrift_are_blaa

En oppsiktsvekkende domfellelse og den påfølgende stillheten i vestlig rikspresse

Den 22. november 2011 skjedde det noe i Malaysias hovedstad som gikk fullstendig over hodet på vestens befolkning. Et knippe svært profilerte individer ble domfelt i krigsdomstolen Kuala Lumpur War Crimes Tribunal (KLWCT). Domstolen var satt sammen av habile jurister med lang fartstid, og ble opprettet på initiativ fra den forhenværende malaysiske statsministeren, Tun Mahathir Bin Mohamad. Hans intensjon med KLWCT var å kriminalisere og forby krig, og var av den formening at den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) hadde forsømt sin plikt i forbindelse med det som skjedde under 2003-invasjonen av Irak og den påfølgende amerikanske okkupasjonen. Irak-krigen medførte at over 1 million uskyldige sivile ble drept og flere millioner fortrengt.

Etter to års utredning falt KLWCTs enstemmige dom, uten at de tiltalte var tilstede. Blant de domfelte var de tidligere statsoverhodene i USA og Storbritannia, George W. Bush og Tony Blair. De ble blant annet dømt for forbrytelser mot freden, den mest alvorlige krigsforbrytelsen. I dommen står det å lese (oversatt utdrag):
«Invasjonen av Irak i 2003 var en ulovlig akt av aggresjon og en internasjonal forbrytelse. Den kan ikke rettferdiggjøres under noen rimelig fortolkning av internasjonal lov. Det bryter med de ytre grensene til lover som regulerer bruk av makt. Det tilsvarer massemord. Ulovlig bruk av makt i Irak truer med å sende oss tilbake til en verden der jungelens lov står over juridisk lov, med mulige katastrofale konsekvenser for menneskerettighetene – ikke bare for irakere, men for mennesker i hele regionen og verden for øvrig.»

bush_&_blair_lt
«Frigjørere»

Bush-administrasjonens visepresident Dick Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld var også blant de dømte, og kilder hevder at de domfelte i dag ikke våger reise utenlands med mindre det dreier seg om trygge enklaver kontrollert av britisk/amerikansk etterretning.

Riktignok hadde ikke KLWCT det nødvendige mandat til å håndheve soning for de domfelte, men meningen var å skape en grasrotbevegelse slik at straffeforfølgelse og soning kunne  fullbyrdes. I tråd med dette ble dommen videreformidlet til ICC, FN og nasjonalstater, i håp om å gi disse den nødvendige motivasjon.

Domfellelsen i Malaysia var selvfølgelig journalistisk sprengstoff som burde havnet på alle avisers førstesider. Men rikspressens stillhet ovenfor dommen i Malaysia var likefullt øredøvende. «Den fjerde statsmakt» er betegnelsen pressen har fått for sin tiltenkte rolle som samfunnsovervåker og vaktbikkje ovenfor utilbørlig maktmisbruk i samfunnet. Når vaktbikkja ikke bjeffet opp ved lukten av en sak som dette, er det et svært viktig budskap til befolkningen: Det viser ikke bare hvor impotente våre aviser og TV er, men at det eksisterer en uskreven tabuliste og at pressen har sin lojalitet hos en maktelite. Det er trist å måtte konstatere at den fjerde statsmakt i realiteten bare er et propaganda-rør og brekkjern for nevnte maktelite. Stor skam!

Merk at Bush, Cheney og Rumsfeld var selve ryggraden i USAs administrasjon 11. september 2001, den gang tre bygninger i New York styrtet i bakken. Denne hendelsen ble brukt til å legitimere invasjonen av Irak, så kan det tenkes at disse tre hadde en sleip finger med i spillet også her? Eller skal vi kjøpe påstandene i den offentlige forklaringen – her glimrende oppsummert av James Corbett:

underskrift_are_blaa

Lenker:

Saken hos Al Jazeera
Saken hos Foreign Policy Journal

Om hvordan dommen ble forsøkt diskreditert via sverting av KLWCT-dommerne

 

Tarmbakteriefloraen er din personlige skattekiste!

tarmbakterierVisste du at Norge ligger på toppen av tarmkreft-statistikken? Visste du at andreplassen for forekomst av inflammatoriske tarmsykdommer deles av Norge og det gjennomført sykdomsbefengte USA? Visste du at tre av ti nordmenn har mer eller mindre kroniske problemer med fordøyelsen? Dette hevder forfatter og terapeut Eva Fjellstad i det understående intervjuet på 4 minutter.

Immunforsvaret, altså kroppens eget forsvarsverk mot sykdom, har sin rot i tarmen. Vi er helt avhengige av å ha tilstrekkelig mange av de gode (probiotiske) bakteriene i tarmen for å kunne ha et sterkt immunforsvar. Tarmbakterier hjelper oss bl.a. å fordøye mat og oppta viktige byggesteiner. En dårlig tarmbakterieflora vil drastisk kunne redusere forsvarsevnen vår mot sykdom. Vi må være viss på at alle livsstilsykdommene som på kort tid har kommet til overflaten – mange av de i løpet av svært få år – har en miljømessig årsak. Årsaken kan rett og slett ikke være genetisk betinget, da framveksten av folkesykdommene ville tatt mye lengre tid. Det betyr at det er visse ting vi utsettes for nå som vi ikke ble utsatt for tidligere, og at dette er grunnen til at vi nå opplever nye folkesykdommer i løpet av et nålestikk av tid. Blant mulige årsaker er kostholdet vårt svært nærliggende å se nærmere på, med alle tilsetningsstoffer og den forringede næringsverdien maten i dag har. Vi har gått over fra naturlig dyrkning av mat til et kjemikalie-orientert jordbruk som raner plantene for næringsstoffer.

Selv har jeg en nitidig tendens til å se på ingredienslister når jeg kjøper mat, faktisk i den grad at selv min helsekost-interesserte Kiri er på grensa til å irritere seg over meg. Men, pokker, når selv noe så enkelt som et brød består av antiklumpemiddel, konserveringsmiddel og hauger av andre e-stoffer, ja da begynner i alle fall jeg å lure på hva dette gjør med helsa mi. Jeg ser for meg at disse stoffene formelig gnager på knokler, ledd og at de forgifter bløtvevet i kroppen min. Hva de gjør med hjernen og psyken min, tja, si det. Vi vet imidlertid positivt at disse stoffene kan drepe de sunne bakteriene i tarmen som opprettholder forsvarsverket mot sykdom. Så kan man lure på hvilke konsekvenser dette har for folkehelsa, men livsstilssykdommene gir oss kanskje en pekepinn her? De har kommet til i takt med stadig flere tilsetningsstoffer…

http://www.tv-helse.no/article/forebygge/kosthold/konserveringsmidler-dreper-gode-tarmbakteriene/

underskrift_are_blaa

Skulle du sett…

Det syriske regimet hevder med sterk støtte fra Russland at det ikke ble brukt kjemiske stridsmidler under angrepet på byen Douma den 7. april. Russland framholder 17 syrerne fra nevnte by som som sine sannhetsvitner i denne saken. Medarbeidere på sykehuset i Douma står fram og sier at det ikke var spor etter kjemiske våpen brukt mot menneskene som ble fraktet til sykehuset i Douma. Derimot ble det fremsatt påstander om at personer som oppsøkte sykehuset, også barn, var gitt medikamenter slik at det skulle se ut som de hadde vært eksponert for farlige stoffer.
Selv så jeg tidligere en tv-reportasje med et amerikansk team som hadde gått inn for å lete etter sporene til dette påståtte kjemiske angrepet, men den intervjuede soldaten sa de ikke hadde funnet noe som kunne tyde på bruk av kjemiske våpen.
Så hva er egentlig dette vi er vitne til her? Er det bare et plott iscenesatt av den vestlige makteliten for å kunne starte en ny profitabel storkrig? I tilefelle en storkrig, vil jo dette fôre de allerede velfylte lommene deres med enda flere dollar via den profitable våpenindustrien de eier. -Og slik at de kan skyve det vestlige krigsmaskineriet, NAT0 innebefattet, foran seg og befeste millitær og finansiell kontroll over nye territorier.
Man kan sannelig spørre seg om hvem som lyver her? Hvor tjukk er egentlig denne konspirasjonsløken? Jeg vet i alle fall at den vestlige parten i denne saken har servert sin befolkning et utall gedigne løgner før… Jeg hevder også å vite at disse hvite hjelmene som er behørig omtalt i artikkelen under, i realiteten ikke er noen humanitær organisasjon i det hele tatt. De hvite hjelmene er en psykologisk operasjon (psy-op) finansiert av vestlige krefter, og oppgaven deres er å fremme enda mer kaos gjennom terror.
Kanskje er ikke Russland og USA så bitre fiender når det kommer til stykket? Fakisk, kanskje de spiller på lag med hverandre i en global psy-op ment å holde resten av oss i frykt og ute av stand til rasjonell tenkning og opposisjon? Mye tyder på at de gjorde nettopp det under bl.a. den kalde krigen. Kanskje er Putin den øverste i dette makthierarkiet, og den som på fordekket vis gir sine ordre til USA? Kanskje er det motsatt? Kanskje er det et oligarki bestående av et lite knippe superrike mennesker som har frambragt dette vanføret vi p.t. befinner oss i på denne kloden? Er det en kombinasjon av alle forannevnte? Finnes det ikke-humane entiteter over oligarkene på maktstigen, som bruker oligarkene som sine håndtlangere på bakken? Gud vet, ikke jeg…
underskrift_are_blaa